#dobrazmiana #4konserwy…

#dobrazmiana #4konserwy #neuropa #ekonomia #knf #bankowosc #skoki #korupcja #polityka